Gebruiks- en Algemene voorwaarden

1.

AANBIEDINGEN

 

1.1.

De aangeboden ansichtkaarten worden duidelijk en naar waarheid afgebeeld en/of beschreven en zijn in behoorlijke staat, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn door ons bepaald aam de hand van verschillende factoren. Als u zekerheid wilt hebben over de staat van de ansichtkaarten, raden we u aan per e-mail nadere informatie te vragen.

 

1.2.

Alle vermelde prijzen zijn in Euros en BTW vrij.

2.

BESTELLINGEN

 

2.1.

Aanbiedingen uit onze webwinkel zijn via e-mail te bestellen of volg de stappen in de webshop.

 

2.2.

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

2.3.

Direct na ontvangst zal hiervan mededeling worden gedaan aan de desbetreffende koper, onder bijvoeging van de nota welke binnen 14 dagen moet zijn voldaan.

 

2.4.

Nieuwe bestellingen worden pas uitgevoerd, nadat vervallen facturen zijn voldaan.

 

2.5.

Yesteryear.nl behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3.

ZICHTTERMIJN

 

3.1.

Voor alle aanbiedingen geldt een wettelijke zichttermijn van 7 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.

 

3.2.

Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit.

 

3.3.

De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting van zijn kant te retourneren. De geretourneerde artikelen dienen in originele staat te zijn. Bovendien dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

 

3.4.

De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel. Indien het pakket door TNT Post wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur/pakbon.

 

3.5.

De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Yesteryear.nl accepteert in dat opzicht een door de TNT Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

4.

TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

 

4.1.

De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de werkdag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn, uiterlijk 7 dagen na de datum vermeld op de factuur, indien de artikelen niet binnen deze zichttermijn op de door Yesteryear.nl aangegeven wijze zijn teruggezonden, of indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.

5.

LEVERING

 

5.1.

Binnen een week na betaling zullen de gekochte producten aan de desbetreffende koper worden verzonden.

 

5.2.

De wijze van verzending wordt door de klant bepaald. De klant betaalt bij levering een bijdrage van maximaal � 0,50 in de verwerkingskosten.

6.

LEVERING OP AFSPRAAK

 

6.1.

Op verzoek van de klant kan bij een bestelling een leveringsafspraak worden gemaakt.

 

6.2.

Levering op afspraak kan in onderling overleg met Yesteryear.nl plaatsvinden. Op zon- en feestdagen kan niet worden geleverd.

7.

TRANSPORTRISICO

 

7.1.

De klant draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen.

 

7.2.

In geval van retourzending binnen de zichttermijn draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Yesteryear.nl in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Yesteryear.nl over.

8.

BETALEN

 

8.1.

Artikelen dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

9.

TERUGBETALINGEN

 

9.1.

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Yesteryear.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald.

 

9.2.

Terugbetaling zal gebeuren binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

10.

ADRESWIJZIGINGEN

 

10.1.

De klant is verplicht Yesteryear.nl op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.

 

10.2.

Indien de klant verzuimt dat (tijdig) te doen, blijft hij jegens Yesteryear.nl aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.

 

10.3.

Yesteryear.nl wordt door de klant gemachtigd diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie te controleren indien dit nodig blijkt te zijn.

11.

PERSOONSREGISTRATIE

 

11.1.

Door het opvragen van informatie c.q. het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Yesteryear.nl.

 

11.2.

Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

 

11.3.

Yesteryear.nl verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. De klant kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen verstrekking van adresgegevens aan derden.

12.

OVERIGE BEPALINGEN

 

12.1.

Yesteryear.nl is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.

 

12.2.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

 

12.3.

Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

12.4.

©Yesteryear.nl.